Regulamin

Regulamin serwisu Przedszkolowo.pl

§1

 1. Przedszkolowo.pl jest serwisem internetowym, którego operatorem jest Przedszkolowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie adres: ul. Szlak 20/8, 31-153 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieści w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000489503, NIP 676-247-09-54, REGON 122998685 o kapitale zakładowym 506.050,00 zł
 2. Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Przedszkolowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanego dalej Operatorem oraz korzystania z serwisu Przedszkolowo.pl, zwanego dalej Serwisem, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

§2

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

 1. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
 2. Operator – Przedszkolowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 3. Usługi - świadczone na rzecz Użytkownika przez Operatora nieodpłatne usługi związane z funkcjonowaniem serwisu Przedszkolowo.pl
 4. Konto - dostępna dla użytkownika po prawidłowym zalogowaniu część Serwisu pozwalająca na gromadzenie i modyfikację danych osobowych użytkownika oraz innych informacji
 5. Profil – widoczna dla innych Użytkowników część Konta Użytkownika obejmująca jego dane osobowe w postaci imienia i nazwiska.
 6. Administrator E-tablicy – osoba fizyczna wskazana przez podmiot korzystający z Usług Operatora w zakresie E-tablicy upoważniona do zamieszczania treści na E-tablicy oraz nadawanie do nich dostępu przez osoby trzecie

§3

Korzystanie z części Serwisu (Strefa Nauczyciela) przez Użytkownika wymaga założenia Konta. W celu otrzymania informacji drogą mailową o poszerzeniu zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do podania adresu mailowego. Korzystając z usług, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z ich opisem, warunkami oraz regulaminem świadczenia usług elektronicznych przez Operatora, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.

§4

 1. Do korzystania z części usług wymagane jest podanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu mailowego. Poprzez podanie danych osobowych Użytkownik wyraża zgodę na:
  • przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora w zakresie niezbędnym do świadczenie usług poprzez Serwis,
  • przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora w celach marketingowych i statystycznych,
  • przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Serwis.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu do danych osobowych, a także dokonywania sprostowania błędów, uzupełniania i aktualizacji danych.
 3. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów określonych w ust. 1 jedynie przez Operatora i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm) oraz niniejszego regulaminu.
 4. Użytkownik, udostępniając własny adres poczty internetowej, zgadza się na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Operatora lub podmiotów umieszczających treści handlowe i pokrewne na serwisie. Zgoda użytkownika może być w każdej chwili cofnięta.
 5. 5. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora następujących danych technicznych i technologicznych:
  • adres IP,
  • lokalizacja adresu IP,
  • wywołany adres internetowy (url),
  • adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony Serwisu,
  • rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta,
  • innych informacji transmitowanych protokołem http.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze plików cookies. W trakcie korzystania z Usług w systemie teleinformatycznym Użytkownika nie są w sposób trwały instalowane pliki cookies lub inne składniki oprogramowania wykorzystywanego przez Usługodawcę.
 7. Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji (po zalogowaniu), dzięki której użytkownicy nie muszą na każdej stronie wpisywać swoich danych rejestracyjnych (jak np. loginu i hasła). Służą one do tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.
 8. Pliki te nie gromadzą danych osobowych użytkownika, nie zmieniają konfiguracji komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie przez użytkownika usunięte. Usunięcie plików cookies, jak również zmiana ustawień ich dotyczących możliwa jest poprzez modyfikację odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej wykorzystywanej przez użytkownika.
 9. Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:
  • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

§5

 1. Usługi świadczone przez Operatora obejmują:

  - Katalog placówek wychowania przedszkolnego (dalej: Przedszkola) -

  1. udostępnianie drogą elektroniczną bazy danych Przedszkoli;
  2. możliwość aktualizacji danych Przedszkola,
  3. możliwość dodania Przedszkola do bazy danych,
  4. udostępnianie drogą elektroniczną informacji o poszerzeniu zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu
  5. możliwość dodawania komentarzy za pomocą wtyczki społecznościowej Facebooka (dalej: Komentarze) do informacji określonych w pkt. a

  - Strefa Nauczyciela -

  1. możliwość założenia Profilu w Strefie Nauczyciela,
  2. możliwość publikowania informacji (dalej: Publikacje) w kategoriach: Konkursy, Relacje, Materiały
  3. możliwość dodawania komentarzy (dalej: Komentarze) do informacji określonych w pkt. f
  4. udostępnienie katalogu Święta Przedszkolne.
  5. możliwość przypisania się do wybranego Przedszkola wraz z dostępem do panelu zarządzania Przedszkolem, umożliwiającym zmianę danych teleadresowych Przedszkola i aktywację Strony Przedszkola.

  - Strona Przedszkola -

  1. możliwość założenia Strony Przedszkola (strony www w subdomenie Serwisu) wraz z dostępem do panelu zarządzania treścią (CMS),
  2. możliwość publikowania informacji (Publikacje) w kategoriach: Konkursy, Relacje, Komunikaty,
  3. możliwość dodawania i edytowania podstron (Podstrony) do Strony Przedszkola.
  4. możliwość zmieniania szablonu graficznego Strony Przedszkola na inny, w oparciu o aktualnie dostępne szablony,
  5. możliwość dodawania komentarzy za pomocą wtyczki społecznościowej Facebooka (dalej: Komentarze) do informacji określonych w pkt. k

  - E-Tablica -

  1. możliwość przypisania się do przedszkola przez Użytkownika – wraz z przypisaniem do przedszkola Użytkownik zgadza na otrzymywanie wiadomości zamieszczanych przez administratora strony w zakresie dostępnych funkcjonalności: menu, ogłoszenia, płatności, zajęcia
  2. możliwość zamieszczania przez administratorów stron przedszkoli informacji dotyczących: menu, ogłoszeń, płatności, zajęć
  3. Akceptując niniejszy regulamin użytkownik oświadcza, że jest właścicielem wszystkich treści i informacji publikowanych przez siebie w serwisie Przedszkolowo.pl. W przypadku treści objętych prawem własności intelektualnej, takich jak zdjęcia i filmy (utwory), użytkownik przyznaje Operatorowi nieodpłatnie licencję niewyłączną do dysponowania nimi w celach związanych w przedmiotem działalności serwisu, na następujących polach eksploatacji:
   - wykorzystywania w całości lub w części, w tym: (i) wykorzystywanie do celów promocji i reklamy, (ii) wykorzystywanie w portalach i serwisach internetowych;
   - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wielokrotnego, nieograniczonego w czasie wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy w całości lub w części, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową na wszelkich nośnikach danych;
   - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu w tym, między innymi, w działalności promocyjnej, reklamowej i marketingowej oraz w handlu, także handlu elektronicznym, w kraju i za granicą, w szczególności użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy ich oddawanie w użytkowanie i dzierżawę;
   - w zakresie rozpowszechniania utworu– publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym z serwerów sieci komputerowych, także ogólnie dostępnych w rodzaju Internet, w tym dostępnych na urządzeniach mobilnych, nadanie za pomocą wizji lub fonii za pośrednictwem stacji naziemnych lub satelitarnych;
   - wprowadzanie utworu do pamięci komputera.
  4. Gdy użytkownik korzysta z aplikacji, może ona poprosić o uprawnienie dostępu do treści i informacji użytkownika, a także treści i informacji, które zostały mu udostępnione przez inne osoby
 2. a) Z E-tablicy, o której mowa w § 5 ust. 1 mogą korzystać jedynie przedszkola posiadające stronę internetową założoną na portalu Operatora. Za treści umieszczane na E-tablicy odpowiada Administrator E-tablicy. Administrator E-tablicy oświadcza, że w zakresie treści umieszczanych na E-tablicy dysponuje wszelkimi prawami autorskimi i majątkowymi oraz prawami pokrewnymi stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także prawami w zakresie wykorzystywania wizerunku,

  b) Każdy Użytkownik E-tablicy musi uczestniczyć w procesie rejestracji, który przebiega następująco:
  • Rejestracja na portalu Operatora,
  • Wyszukanie Przedszkole i zaznaczenie, że "Chce otrzymywać powiadomienia",
  • Akceptacja ze strony Administratora E-tablicy,
  • Użytkowanie E-Tablicy.
 3. Baza danych Przedszkoli, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt. a) obejmuje takie informacje, jak w szczególności:
  • nazwa Przedszkola,
  • rodzaj i typ Przedszkola,
  • adres,
  • telefon, fax,
  • strona www,
  • adres mailowy,
  • godziny otwarcia,
  • opis Przedszkola,
  • lokalizacja na mapie,
  • imię i nazwisko dyrektora.
 4. Operator zastrzega możliwość modyfikacji, w tym również zmniejszenia lub zwiększenia informacji na temat Przedszkola.
 5. Użytkownik Serwisu ma możliwość aktywnego przeszukiwania bazy danych według takich kryteriów jak w szczególności:
  • lokalizacja,
  • rodzaj i typ Przedszkola
 6. Operator zastrzega możliwość modyfikacji, w tym również zmniejszenia lub zwiększenia kryteriów wyszukiwania.
 7. Użytkownik może dodać do bazy danych nowe Przedszkole, wypełniając formularz dostępny na stronie Serwisu. Dane zawarte w formularzu są automatycznie, po weryfikacji czy dodane przez Użytkownika Przedszkole nie jest już zawarte w katalogu, umieszczane na stronie Serwisu.
 8. Użytkownik, dodając do bazy dane i informacje na temat Przedszkola, oświadcza, że jest uprawniony do udostępnienia danych i ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i o ochronie dóbr osobistych. Operator zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia lub zmodyfikowania danych lub informacji po zgłoszeniu naruszenia przez osobę uprawnioną. Operator zastrzega sobie prawo usunięcia lub modyfikacji danych lub informacji budzących wątpliwości.
 9. Zakładając Profil w Strefie Nauczyciela Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie w Serwisie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, wgranego przez niego zdjęcia do Profilu, oraz dodanych przez niego Publikacji.
 10. Użytkownik oświadcza, że ma świadomość, iż z uwagi na publiczny charakter Profilu, dane w nim zawarte mogą zostać również zindeksowane przez wyszukiwarki i wyszukane przez użytkowników Internetu.
 11. Użytkownik posiadający Profil w Strefie Nauczyciela, może przypisać się do wybranego przez siebie Przedszkola, a także założyć dla niego Stronę Przedszkola. Użytkownik powinien dokonać tego w porozumieniu i za zgodą danej placówki.
 12. Gdy Użytkownik przypisze się do Przedszkola jako pierwszy, staje się głównym moderatorem Przedszkola (Główny Moderator) i może założyć Stronę Przedszkola. Gdy Użytkownik założy Stronę Przedszkola, ponosi pełną odpowiedzialność za fakt jej założenia oraz treści na niej zamieszczone. Użytkownik, który chce być kolejnym moderatorem (Moderator) Przedszkola (w tym również Strony Przedszkola), zgłasza się do Użytkownika – Moderatora Głównego, który decyduje o dopuszczeniu go do moderowania Przedszkolem.
 13. Po przypisaniu się do Przedszkola, Użytkownik - Główny Moderator, może zrezygnować ze statusu Głównego Moderatora dopiero po wyznaczeniu nowego Głównego Moderatora, który ten status zaakceptuje.
 14. Operator może zablokować możliwość korzystania przez Użytkownika z usługi, o której mowa w § 5 ust. 1 w szczególności jeśli Użytkownik zamieszcza dane lub informacje, które naruszają dobra osobiste Operatora lub innych osób (w szczególności Przedszkoli), treści nawołujące do przestępstwa, o tematyce rasistowskiej, pornograficznej lub treści w inny sposób naruszający prawo, dobre obyczaje lub sprzeczne z tematyką Serwisu, a także treści o charakterze wyłącznie reklamowym bądź spamerskim.
 15. Strona Przedszkola może zostać usunięta przez Operatora na pisemny wniosek placówki, której dotyczy Strona Przedszkola. O zamiarze usunięcia strony Użytkownicy – Główni Moderatorzy i Moderatorzy – zostaną powiadomieni drogą mailową w celu umożliwienia im skopiowania wprowadzonych przez nich treści.
 16. Użytkownik ma prawo publikować wyłącznie Publikacje i Podstrony (§ 5 ust. 1 pkt. g, l, m), które nie naruszają praw innych osób, w szczególności dóbr osobistych, w tym prawa do wizerunku, lub praw autorskich. Publikując Publikacje i Podstrony Użytkownik oświadcza, że ma prawo do korzystania i udostępnienia Publikacji i Podstron oraz ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie prawa.
 17. Operator ma prawo dodać do tytułu Publikacji opublikowanej przez Użytkownika tytuł pomocniczy, w szczególności w celu ułatwienia innym Użytkownikom wyszukiwania interesujących ich treści, dokonać niezbędnych poprawek błędów i formatowania tekstu oraz przypisać Publikację do właściwego Święta Przedszkolnego, tematyki i grupy wiekowej.
 18. Relacje i Konkursy dodawane przez Użytkownika, który jest Moderatorem lub Moderatorem Głównym Przedszkola posiadającego Stronę Przedszkola, będą wyświetlane w Strefie Nauczyciela oraz na Stronie Przedszkola, natomiast Komunikaty – wyłącznie na Stronie Przedszkola, a Materiały – wyłącznie w Strefie Nauczyciela.

§6

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn od Operatora niezależnych.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania.

§7

 1. Prawa autorskie do utworów zamieszczonych w Serwisie przez Operatora należą do Operatora lub osoby, która zwróciła się do Operatora z prośbą o publikację tekstu, za wyjątkiem informacji z kategorii Konkursy, Relacje, Materiały, Komentarze, Komunikaty, Podstrony, o ile stanowią przedmiot prawa autorskiego, zamieszczonych przez Użytkowników.
 2. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami). Żaden z utworów w całości jak i części nie może być powielany i rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Operatora lub innego autora.

§8

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z usług Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres info@przedszkolowo.pl
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych.
 3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres mailowy Użytkownika.

§9

 1. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. O treści zmian niniejszego regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej na podany przez siebie adres mailowy lub poprzez publikację nowego Regulaminu na stronie Serwisu.
 2. Jeżeli w terminie tygodniowym od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte.
 3. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie Operatora o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres mailowy kontakt@przedszkolowo.pl. Jednocześnie użytkownik zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia wypowiedzenia umowy, w terminie 7 dni od powiadomienia o wypowiedzeniu w formie elektronicznej.

§10

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.